“เบดร็อค” ในกลุ่มเออาร์วี หนุน “กฟภ.” ใช้เทคโนโลยี Digital Twin ผสาน AI สร้างมิติใหม่ ยกระดับการตัดสินใจ สู่การพัฒนาข้อมูลขั้นสูง - CyberAI news

CyberAI news

ข่าว ดาราบันเทิง ธุรกิจเศรษฐกิจ สังคมบันเทิง เทคโนโลยี ข่าวธุรกิจ888 cyberainews #ข่าวธุรกิจ888 #cyberainews

Facebook CyberAi news

Post Top Ad

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

“เบดร็อค” ในกลุ่มเออาร์วี หนุน “กฟภ.” ใช้เทคโนโลยี Digital Twin ผสาน AI สร้างมิติใหม่ ยกระดับการตัดสินใจ สู่การพัฒนาข้อมูลขั้นสูง


กรุงเทพฯ 2 เมษายน 2567 – บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค (BEDROCK) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ในกลุ่ม บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) จับมือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. องค์กรรัฐวิสาหกิจผู้บุกเบิกการนำระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2532 ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ โดยทั้งสองหน่วยงานได้เดินหน้าศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Location Intelligence เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวางแผนการทำงานเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาผสมผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอบสนองความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการตามวิสัยทัศน์ ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” (SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY)


นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค (
BEDROCK) กล่าวว่า เบดร็อค มุ่งเสริมสร้างกลุ่มนวัตกรรมการจัดการเชิงพื้นที่อัจฉริยะ ด้วยการนำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบัน เบดร็อค ได้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท). กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ อาทิ เทศบาลนครยะลา เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นต้น โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่อัจฉริยะมาวิเคราะห์ ประเมิน พร้อมใช้พัฒนาและต่อยอดการบริหารจัดการเมืองให้ดีขึ้น มุ่งหวังให้เกิดการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมายกระดับการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เบดร็อคยังมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการนำนวัตกรรมอันทันสมัยอย่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลอีกด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างหลากหลาย รวมถึงการทำโมเดลต้นแบบเกี่ยวกับ Data Analytics, 3D & Digital Twin หรือ ฝาแฝดดิจิทัล ซึ่งเบดร็อคมีความตั้งใจอย่างมากที่จะพัฒนาต้นแบบการให้บริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่มาบริหารจัดการด้านระบบไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ อาทิ ต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง การใช้เทคโนโลยี Digital Twin เพื่อช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้แบบ Real-time อีกทั้งจะช่วยให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ระบุและประเมินความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทรัพยากรได้ดีขึ้น


นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามร่วมกับเบดร็อคในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำข้อมูล เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม วิธีการ หรือกระบวนงานใหม่ รวมถึงการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ อันอาจนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของทั้งสองฝ่ายได้ในอนาคต

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bedrockanalytics.ai/ เพจเฟซบุ๊ก Bedrock Analytics (https://www.facebook.com/BedrockanalyticsTH) หรือโทร. 02 078 6565

 
 #เบดร็อคอนาไลติกส์ #เบดร็อค #BEDROCK #เอไอแอนด์โรโบติกส์เวนเจอร์ส #เออาร์วี #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Ad